Τι είναι οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC);

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (volatile organic compounds, VOCs) είναι μια μεγάλη ομάδα υγρών και αερίων, πολλές από τις οποίες είναι άχρωμες και άοσμες. Δεδομένου ότι είναι πτητικές ουσίες, τα υγρά εξατμίζονται εύκολα σε θερμοκρασία δωματίου.
 
Οι πτητικές οργανικές ενώσεις αποτελούν ζήτημα γενικής ανησυχίας λόγω της ικανότητάς τους να αντιδρούν με άλλους ρύπους όπως τα οξείδια του αζώτου στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας σχηματίζοντας όζον. Οι υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος στην επιφάνεια του εδάφους μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία, να προκαλέσουν ζημιές στις καλλιέργειες κ.α.
 
Ορισμένες πτητικές οργανικές ενώσεις μπορεί να είναι άμεσα επιβλαβείς με τη μορφή καρκινογόνων ουσιών για την ανθρώπινη υγεία. Αυτές μπορούν να συμβάλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη μέσω του αέριου μεθανίου ή να καταστρέψουν το όζον μέσω του μεθυλοβρωμιδίου. Η στοιβάδα του όζοντος είναι απαραίτητη για την προστασία της επιφάνειας της γης από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία.

Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου