Toz boya ekipmanı – Sprey Uygulaması ve Akışkan Yatak

Toz boya, uygulanmadan önce bir akışkan hâline dönüştürülmelidir. Aksi takdirde, uygulama sisteminden geçemez ve boya her yere eşit miktarda uygulanamaz. Bunun için, bir besleme hunisi veya kutusu sisteminde yarı geçirgen bir zar kullanılarak toz boyadan kuru ve temiz hava geçirilir. Toz boyanın akışkanlaştırıldıktan sonra bir objeye uygulanmasında kullanılabilecek 2 başlıca yöntem vardır.

  • Sprey uygulaması
  • Akışkan yatak daldırma sistemi
Sprey uygulaması

Püskürtme uygulamasında, toz boya akışkan yatağından veya kutusundan tüpler vasıtasıyla püskürtme tabancalarına taşınmalıdır. Toz boya yukarıda anlatıldığı gibi akışkanlaştırıldıktan sonra, venturi veya yoğun faz pompaları kullanılarak aktarılabilir. Bu pompalar hakkında daha fazla bilgiyi, uygulama ekipmanınızın üreticisinden edinebilirsiniz.

Hava ve toz boya karışımının konsantrasyonu, genel uygulama performansını kontrol etmek amacıyla ayarlanabilir ve toz boyanın film kalınlığını kontrol edilmesinde kullanılan parametrelerden biridir.

Tozun boyanın metale uygulanması, farklı yüklere sahip nesneler arasındaki çekim prensibine dayanır. Tabancadan gelen yüklü hava ve toz boya parçacıkları, topraklanmış bir yüzey tarafından çekilir.

Yüklenme süreci, toz boya uygulama işlemleri için çok önemlidir. Toz boya etkili bir şekilde yüklenmezse metalin yüzeyine yapışmaz.

Toz boyanın uygulanmasında kullanılan iki ana yöntem, boyayı iki farklı şekilde yükler:

  • Elektrostatik

  • ​Tribostatic​

 

Elektrostatik Uygulama

En yaygın uygulama yöntemi, genellikle “Korona” uygulaması olarak adlandırılan yöntemdir.

Bu yöntemde, toz tabancasının ucundaki bir elektrot içinden geçirilen 100 kV'a kadar voltaj kademeli olarak üretilir. Tabanca ucundaki yüksek voltaj korona ile sonuçlanır, hava iyonlaştırılır ve elektrot ile topraklanmış nesne arasında bir elektriksel alan oluşturulur. Normal olarak, korona negatif olarak yüklenir ve bu sayede tabancadan alt tabakaya negatif iyon akışı sağlanır. Toz parçacıkları korona ve iyonlaşmış hava moleküllerinden negatif yük alır, topraklanmış yüzeye akar ve burada elektrostatik çekim tarafından yerlerinde tutulur.

Film kalınlığı; elektriksel alan şiddeti, yer çekimi, hava basıncı ve toz konsantrasyonu birleşimi ile kontrol edilir.

Corona püskürtme tabancasının, elektrostatik çanlar ve diskler dâhil olmak üzere, birçok farklı şekle sahip türleri vardır.​

Tribostatik Uygulama

Bu yöntemde toz parçacıkları, bir PTFE tüpünden geçerken sürtünme ile yüklenir. Toz parçacıkları bu işlem sırasında elektronları kaybeder ve pozitif olarak yüklenir. Yüklenen toz parçacıkları hava akışıyla topraklanmış nesneye doğru hareket eder. Yüklü toz bulutu bir elektriksel alan oluşturur ve toz ile nesne arasında elektriksel bir çekim yaratır.

Sürtünme sayesinde oluşan yüklenmenin miktarı, şarj yüzeyine verilen toz hacmine ve yüzey boyunca hareket ettiği hıza bağlıdır. Bu parametrelerin her ikisi de, istenen boya kalınlığını ve yüzeyini elde etmek için tabanca operatörü tarafından kontrol edilebilir.

Elektrostatik ile karşılaştırıldığı zaman tribostatik uygulamalarda genellikle tabanca ile yüzey arasındaki hava akımları ve elektriksel alan kuvvetleri daha düşüktür.  Böylece, cisimlerdeki girintileri veya Faraday kafeslerini kaplamaya çalışırken daha iyi performans gösterirler.

Akışkan Yatak Daldırma

Akışkan yataklı uygulama yönteminde, boyanacak parça tozun erime noktasının üzerindeki bir sıcaklığa gelecek şekilde önceden ısıtılır. Nesne daha sonra akışkan toz yatağının hemen üzerindeki bulutun içine batırılır. Toz erir ve sıcak yüzey üzerine bir kaplama oluşturur.
 
Parça akışkan yataktan çıkarıldığında, boyanın tamamen kürlenebilmesi için başka bir fırından geçirilebilir. Film kalınlığı, parçanın akışkan yatağa girdiğindeki ilk  sıcaklığı ve akışkan yatakta tozun erime noktasının üzerinde geçirdiği süre ile kontrol edilir.